O projektu PLAC

plac-mapa-evrope

Zadatak PLAC projekta

Policy and Legal Advice Centre (PLAC) projekat pruža podršku Srbiji u pripremama za pristupanje Evropskoj uniji, putem unapređenja zakonodavnog procesa kao i procesa strateškog planiranja. Zadatak projekta je da unapredi sistem harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, pruži podršku za pripremu zakona koji se usklađuju sa pravnim tekovinama EU, kao i da obezbedi valjano sprovođenje putem adekvatnih mehanizama za primenu tih zakona i odgovarajućih podzakonskih akata.

Kako bi se postigli ciljevi, PLAC projekat će:

  • Dati preporuke za unapređenje metodologije pripreme nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa pravnim tekovinama Evropske unije u određenim sektorima, uključujući mehanizme za konsultacije sa eksternim zainteresovanim stranama;
  • Pripremiti relevantne predloge zakona, kako bi se poboljšala usklađenost nacionalnog zakonodavstva sa EU pravom;
  • Pružiti pomoć određenim institucijama u pripremi predloga zakona i podzakonskih akata, pratećih mera neophodnih za sprovođenje, kao i u nadzoru nad sprovođenjem novih pravnih akata;
  • Razjasniti ulogu različitih učesnika u procesu planiranja harmonizacije propisa, i pripremiti preporuke za poboljšanje organizacije određenih institucija, sa stanovišta pregovora o članstvu u EU.

Prioritetne oblasti PLAC projekta

PLAC projekat je osmišljen da odgovori na identifikovane potrebe korisnika. Tako su definisane oblasti koje su u direktnoj vezi sa procesom pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i pripadajućom institucionalnom strukturom. Jedanaest prioritetnih oblasti odgovara sledećim pregovaračkim poglavljima:

PLAC saradnja

Najvažniji partner i korisnik PLAC projekta je Kancelarija za evropske integracije, koja koordiniše usklađivanje sa pravom Evropske unije. Važni korisnici PLAC projekta su i resorna ministarstva i institucije koje su zadužene za proces usklađivanja u pojedinim prioritetnim oblastima.

Sprovođenje PLAC projekta

Ukupna vrednost projekta, koji je počeo u julu 2013. godine i trajaće 36 meseci, je 3,42 miliona evra. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi konzorcijum koji vodi DMI Associates, i koji čine Altair Asesores, Hulla&Co. Human Dynamics, INCOM i HD European Consulting Group.