28. Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Cilj politike zaštite potrošača u EU je da osigura veći stepen bezbednosti proizvoda na tržištu i bolju zaštitu zdravlja i prava potrošača pri kupovini proizvoda i usluga, odnosno bolji kvalitet života građana. Osim toga, harmonizovanim pravnim propisima između država članica se obezbeđuje nesmetano kretanje roba i usluga na tržištu EU.

Pravna tekovina se odnosi na bezbednost robe i zaštitu ekonomskih interesa potrošača u brojnim sektorima, i obuhvata oblasti poput opšte bezbednosti proizvoda, odgovornosti za neispravan proizvod, garancije na robu široke potrošnje, isticanja cena, prodaje od vrata do vrata i na daljinu, potrošačkih kredita, prevarnog oglašavanja, nepoštenog poslovanja, putovanja u paket-aranžmanima i prava putnika u vazdušnom saobraćaju, itd.

Države članice moraju da uspostave i nezavisne administrativne strukture i obezbede sprovođenje tržišnog nadzora i pravne tekovine. Potrebno je uspostaviti i odgovarajuće sudske i vansudske mehanizme za rešavanje sporova, informisati i obrazovati potrošače, kao i osnažiti organizacije za zaštitu potrošača.

Iako svaka zemlja ima primarnu odgovornost za zdravstvenu zaštitu, usklađuje se pristup politici javnog zdravlja među državama članicama EU. Ovo poglavlje pokriva obavezujuća pravila u oblasti javnog zdravlja, kao na primer u segmentima koji se odnose na zarazne, retke i bolesti zavisnosti, rak, mentalno zdravlje, krv, tkiva i ćelije, bolesti povezane sa zagađenjem životne sredine, ali i na brzo i usklađeno delovanje u slučajevima opasnosti za zdravlje.

A šta to, u stvari, znači?

  • Uključivanjem u Sistem brze razmene informacija (RAPEX) obezbeđuje se viši nivo bezbednosti potrošača, između ostalog sprečavanjem prodaje i povlačenjem sa tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i bezbednost potrošača
  • Sistem vansudskog rešavanja sporova omogućava potrošaču da brže i jeftinije reši potrošački spor, a istovremeno rasterećuje sudove i omogućuje veću efikasnost pravosuđa
  • Primena evropskih standarda obezbeđuje visok kvalitet transplantacije organa, transfuzione terapije i bezbednosti krvi i krvnih preparata, kao i bioloških materijala koji se upotrebljavaju u medicinske svrhe
  • Ranim otkrivanjem (skriningom) raka dojke, debelog creva i grlića materice i hitnom intervencijom spašavaju se životi
  • Razmena iskustava i saradnja institucija i udruženja građana na zajedničkim preventivnim zdravstvenim programima doprineće unapređenju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga kao i informisanosti pacijenata.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: