23. Pravosuđe i osnovna prava

Cilj politike pravosuđa i osnovnih prava je da razvija Evropsku uniju kao područje slobode, sigurnosti i pravde, pa se tako ovo poglavlje odnosi na oblasti koje imaju direktan uticaj na građane.

Uspostavljanje nezavisnog i efikasnog pravosuđa, koje podrazumeva integritet sudova i sudija, nepristrasnost, stručnost i visok standard donošenja presuda je od izuzetnog značaja za obezbeđenje vladavine prava.

Korupcija može da ugrozi demokratske institucije i vladavinu prava, i zato je važno da  pravna i institucionalna rešenja uključe preventivne i represivne mere borbe protiv korupcije.

Zemlje članice su dužne da obezbede poštovanje osnovnih prava i prava građana Evropske unije, na način koji garantuje pravna tekovina i Povelja EU o osnovnim pravima. Neka od osnovnih prava su: sloboda izražavanja, pristup pravdi, prava dece, osoba sa invaliditetom, LGBT populacije, zaštita podataka o ličnosti, pravo slobodnog kretanja i prebivanja u Evropskoj uniji, prava glasa i kandidovanja na izborima.

A šta to, u stvari, znači?

  • Cilj reforme pravosuđa, kroz jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti, stručnosti i efikasnosti je vraćanje poverenja građana u sprsko pravosuđe
  • Skraćivanje trajanja sudskih postupaka i približavanje evropskom standardu
  • Povelja o osnovnim pravima Evropske unije predstavlja pravno obavezujući dokument
  • Državljani Srbije će moći da potraže konzularnu pomoć bilo koje države članice u zemljama gde Srbija nema svoje diplomatska-konzularna predstavništva.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: