7. Pravo intelektualne svojine

Pravo intelektualne svojine obuhvata zaštitu autorskih i srodnih prava, kao i prava industrijske svojine.

Autorsko pravo je isključivo pravo korišćenja i ustupanja korišćenja autorskih dela iz oblasti književnosti, nauke, umetnosti i drugih oblasti stvaralaštva. Pravna tekovina precizira odredbe koje se odnose na trajanje zaštite autorskih i srodnih prava, zaštitu baza podataka, kompjuterskih programa, topografija poluprovodničkih proizvoda, satelitskog emitovanja i kablovskog prenosa.

Industrijska svojina obuhvata prava kojima proizvođači štite svoje poslovne interese, položaj na tržištu i sredstva uložena u istraživanje, razvoj i promociju proizvoda. Pravna tekovina sadrži usklađena pravila za zaštitu žiga (trgovačkog znaka), patenta, oznake geografskog porekla i industrijskog dizajna. Specifične odredbe se primjenjuju na biotehnološke inovacije, farmaceutske i proizvode za zaštitu biljaka. Pravna tekovina takođe uspostavlja zaštitni znak i industrijski dizajn Zajednice.

Države članice su dužne da uspostave sistem za primenu kazni za kršenje ovih prava u slučajevima falsifikovanja i piraterije.

A šta to, u stvari, znači?

  • Omogućena je zaštita proizvoda i usluga od neovlašćenog kopiranja, korišćenja i falsifikovanja
  • Preduzetnicima se proširuje tržište, učvršćuje marketinški položaj, poboljšava promet roba i usluga, obezbeđuju dodatni prihodi od davanja licenci
  • Za zaštitu pronalazaka obavezno je podnošenje prijave patenta pre bilo kakvog predstavljanja u javnosti
  • Autorska i srodna prava se stiču bez ikakvih troškova i formalnih postupaka, samim činom stvaranja autorskog dela, njegovim umetničkim izvođenjem ili javnim saopštavanjem.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: