8. Politika konkurencije

Pravila konkurencije podjednako važe za sve učesnike tržišne utakmice, i cilj im je da omoguće bolje funkcionisanje tržišta, kao i veću ponudu roba i usluga po najpovoljnijoj ceni.

Pravna regulativa EU obuhvata politiku protiv organizovanja kartela, odnosno procedure za suzbijanje ponašanja koje narušava principe konkurencije (nedozvoljeni sporazumi između privrednih subjekata i zloupotreba dominantne pozicije), kao i za ispitivanje oblika povezivanja privrednih subjekata.

Pravna tekovina uključuje i kontrolu državne pomoći, kao što su subvencije, državne garancije, poreska oslobođenja. Iako pravila EU zabranjuju dodelu državne pomoći kojom bi se narušila konkurencija na unutrašnjem tržištu, države i dalje imaju mogućnost da u određenim slučajevima intervenišu, naročito kada to doprinosi zajedničkim interesima EU.

Pravila konkurencije se direktno primenjuju u celoj Uniji i država članica mora u potpunosti da sarađuje sa Komisijom u njihovom sprovođenju.

A šta to, u stvari, znači?

  • Pravila štite potrošače, zabranjujući privrednim subjektima da sklapaju sporazume kojima bi se dogovarale cene, obim proizvodnje, popusti, ili međusobno delilo tržište
  • Sprečava se zloupotreba položaja na tržištu kojom veći i jači privredni subjekti nastoje da istisnu konkurente sa tržišta. Takođe se onemogućava spajanje privrednih subjekata koje bi moglo imati negativan uticaj na tržišnu konkurenciju
  • Zabranjena je dodela državne pomoći kojom bi određeni privredni subjekti neopravdano bili u povoljnijem položaju na tržištu od onih koji ne primaju pomoć
  • Državna pomoć je dozvoljena za podsticanje istraživanja i razvoja, malog i srednjeg preduzetništva, zaštitu životne sredine, usavršavanje, zapošljavanje i kulturu, u slučaju prirodnih katastrofa, ili kada se radi o pomoći nerazvijenim područjima.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: