5. Javne nabavke

Postupci javnih nabavki obuhvataju nabavku robe, usluga i radova. Efikasan sistem, u čijoj osnovi su principi transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije, predstavlja preduslov za privredni rast i razvoj, kao i za  intenziviranje tržišne utakmice.

Cilj evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti je da pružaocima usluga, dobavljačima roba i izvođačima radova obezbedi mogućnost učešća na javnim nadmetanjima u državama članicama Evropske unije, dajući pun smisao jedinstvenom tržištu Evropske unije.

Osim opštih principa, pravna tekovina o javnim nabavkama uključuje posebna pravila EU koja se primenjuju na dodelu javnih ugovora za nabavku robe, usluga i radova za tradicionalne naručioce, kao i za posebne sektore u oblastima vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga.

Pravna tekovina takođe propisuje pravila za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i dostupnost pravnih lekova. Institucije uspostavljene u tu svrhu treba da obezbede efikasan sistem pravne zaštite koji se temelji na pravu privrednih subjekata na podnošenje žalbi.

Direktive ovog poglavlja odnose se i na javno­privatna partnerstva i koncesije.

A šta to, u stvari, znači?

  • Sve javne i državne institucije su dužne da sprovode postupke javnih nabavki uz poštovanje principa transparentnosti, što omogućava dodatnu javnu kontrolu njihovog rada
  • Poboljšanje celokupnog sistema javnih nabavki u Srbiji, sa posebnim naglaskom na sprečavanju i prevenciji korupcije, obezbeđuje kvalitetno trošenje novca poreskih obveznika
  • Pravila javne nabavke imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana jer se odnose na: javni saobraćaj, infrastrukturne radove, izgradnju okoline, planove urbanizacije, usluge (u školama, bolnicama i institucijama), dostavljanje hrane u školske kantine, opremu u javnim kancelarijama (kompjuteri, nameštaj, itd.), snabdevanje vodom
  • Stupanjem na snagu SSP-a, srpskim privrednim subjektima je omogućen pristup javnim nabavkama u Evropskoj uniji, prema pravilima koja i pod uslovima koji važe za privredne subjekte iz zemalja članica EU. Istovremeno, počinje da teče prelazni period od pet godina do punog učešća evropskih firmi u postupcima dodele javnih ugovora u Srbiji.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: