32. Finansijski nadzor

Poglavlje koje se odnosi na finansijski nadzor obuhvata četiri oblasti: javnu internu finansijsku kontrolu (JIFK), eksternu reviziju, zaštitu finansijskih interesa Evropske unije i zaštitu evra od falsifikovanja. Za prve dve oblasti nema zakonskog okvira koji bi se preneo u nacionalno zakonodavstvo, već država kandidat preuzima obavezu da će usvojiti međunarodne standarde interne kontrole i revizije (INTOSAI), kao i najbolje prakse EU.

Pravna tekovina u ovom poglavlju se odnosi na usvajanje i primenu međunarodno dogovorenih, i sa EU usklađenih principa, standarda i metoda javne interne finansijske kontrole (public internal financial control – PIFC). Javna interna finansijska kontrola se uspostavlja u javnoj upravi u cilju efikasnijeg, uspešnog i odgovornog upravljanja nacionalnim budžetskim sredstvima i sredstvima Evropske unije.

Zahteva se postojanje efikasnog i transparentnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole (uključujući adekvatnu prethodnu, tekuću i naknadnu finansijsku kontrolu ili inspekciju), funkcionalno nezavisnog sisteme interne revizije, relevantne organizacione strukture (uključujući centralnu koordinaciju), kao i institucionalno i finansijski nezavisne eksterne revizije koja, na nacionalnom nivou, izveštaje podnosi parlamentu.

Ovo poglavlje takođe obuhvata i pravnu tekovinu o zaštiti finansijskih interesa EU i borbi protiv zloupotrebe EU sredstava.

A šta to, u stvari, znači?

  • Razvijen sistem interne finansijske kontrole za poreske obveznike znači bolje, kvalitetnije i jeftinije usluge za plaćeni porez i važan je alat u borbi protiv korupcije
  • Zaštita evra od falsifikovanja podrazumeva obavezu finansijskih institucija da povuku falsifikovane novčanice i kovanice iz opticaja, kao i postojanje efikasnih tela i procedura za zaštitu od falsifikovanja
  • Efikasna eksterna revizija javnih sredstava, koju obavlja profesionalna i nezavisna institucija državne revizije, obezbeđuje dodatne informacije i sigurnost u to koliko se dobro upravlja javnim sredstvima i njihovom potrošnjom
  • Države članice moraju da sarađuju s Evropskim biroom za borbu protiv prevara (OLAF) i prijave slučajeve u kojima se sumnja na nepravilnosti u korišćenju sredstava Unije.

Više informacija o politici EU, najznačajnijim pravnim aktima i drugim dokumentima možete pronaći na sledećim stranicama: